"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Oktatói ösztöndíj pályázat - Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem - felhívás!

Oktatói ösztöndíj pályázat - Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem - felhívás!

,,Oktatói ösztöndíj pályázat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem erdészeti szakoktatói részére"

 1. A pályázat háttere

            A magyarországi erdészeti szakközösség fontosnak tartja az erdészeti szakma hátáron túli fejlődését és a határon túl élő erdészek szakmai támogatását. Ennek megfelelően az erdészeti szakközösség kiemelten támogatni szeretné a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (továbbiakban Sapientia EMTE) keretében működő Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központ (továbbiakban STK) erdőmérnök alapképzést.

Ennek megvalósítására 2023-ban az Országos Erdészeti Egyesület az Erdészcsillag Alapítványa révén (továbbiakban Támogató) a szakoktatók támogatására ösztöndíj pályázat lehetőségét kínálja, a jelen felhívásban rögzített feltételek szerint.

 1. A pályázat célja

            A pályázat célja a Sapientia EMTE erdőmérnök alapképzésében részt vevő, magyar nyelven oktató szakoktatók motiválása, szakmai fejlődésük és kiteljesedésük elősegítése, valamint a tantestület bővítése potenciális szakemberek akadémiai pályára való lépésének ösztönzése révén.

 1. A pályázók köre

            A lehetséges pályázók a Sapientia EMTE erdőmérnök alapképzésében oktatóként részt vevő szakoktatók, akik teljesítik az alábbi feltételeket:

 • a Sapientia EMTE alapállású oktatói (függetlenül attól, hogy munkaszerződésük határozott vagy határozatlan tartamú);

 • a pályázat leadására nyitva álló határidő végéig nem töltik be az 50. életévüket;

 • erdésztechnikusi, erdőmérnöki BSc vagy MSc képzettség mellett doktori (PhD) címmel rendelkeznek, vagy doktoranduszként doktori tanulmányokat folytatnak;

 • feladatkörük keretében oktatnak a Sapientia EMTE erdőmérnök alapképzésének tantervében szereplő szaktantárgyat vagy szakmai alapozó tantárgyat, függetlenül attól, hogy ezek kötelező, kötelezően választott vagy szabadon választható tantárgyak;

 1. A pályázat keretösszegének mértéke

            A pályázat céljának megvalósítása érdekében a Támogató a rendelkezésre álló forrásaiból évente eltérő keretösszeget különít el.

A 2023-as naptári évre ennek mértéke 2.000.000 HUF, szemeszterenként 1.000.000 HUF.

A szemeszterenként 1.000.000 HUF összeg a pályázat teljes keretösszegét jelenti, azaz valamennyi sikeres, ösztöndíjra jogosult pályázó Támogató által megállapított ösztöndíjának összege ezen keretösszegből kerül kifizetésre akként, hogy az egy szemeszterben Támogató által ösztöndíjként mindösszesen kifizetett, azaz az összes ösztöndíjra jogosult pályázó ösztöndíjára fordított összeg az 1.000.000 HUF-ot nem haladhatja meg.

 1. A pályázati kérelem tartalma

            A leadott pályázati anyagoknak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • formanyomtatvány, amely magába foglalja az alábbiakat:

 • a pályázó pályázati összegre vonatkozó kérelmét;

 • a pályázó által a Sapientia EMTE erdőmérnök alapképzése körében oktatott tantárgyak jegyzékét tételesen, foglalkozásokra lebontva;

 • az STK vezetőjének támogató aláírását;

 • a pályázó adatainak kezelésére vonatkozó (GDPR) nyilatkozatát;

 • a Sapientia EMTE által magyar nyelven kiállított munkáltatói igazolást, amely tanúsítja a pályázó alapállású oktatói státuszát;

 • a pályázó érvényes személyazonosító igazolványának másolatát;

 • szakképzettséget igazoló oklevelek másolatát (sikeresen teljesített technikusi, Bsc vagy MSc- képzések oklevelei);

 • tudományos fokozat (PhD.) megszerzését tanúsító oklevél másolatát vagy a doktori iskola igazolását az aktív doktoranduszi státuszról;

 • a pályázó – Sapientia EMTE rendszerben alkalmazott – önértékelő adatlapját;

 • az egyéb olyan dokumentumokat (iratok, igazolások, ajánlások stb.), amelyek az erdőmérnöki szak, illetve az erdészeti szakma érdekében tett egyéb tevékenységeket igazolják. (Ezen dokumentumok a pályázatra történő érvényes jelentkezésnek nem kötelező tartalmi elemei.)

A kért iratok (személyigazolvány, oklevelek) másolatának hitelesített magyar nyelvű fordítása nem szükséges, ekként a kiállító intézmény formátumában és nyelvén hitelesítés nélkül mellékelhetők a pályázati anyaghoz.

 1. A pályázatok leadásának határideje és beküldési módja

            A pályázatok leadásának határideje: 2023. március 17., 15 óra (magyarországi időzóna szerint - UTC +1 -).

A jelen pályázati felhívás V. pontjában meghatározott követelményeknek megfelelően összeállított pályázati anyagot a következő helyekre és módokon kell benyújtani:

 • elektronikus formában (e-mail-ben csatolmányként) a titkarsag@oee.hu, illetve az stk@ms.sapientia.ro e-mail címekre megküldve;

 • egy példányban papír alapon személyesen, vagy postai úton megküldve a STK titkárságára (520036 Sepsiszentgyörgy, Csíki utca, 50 szám, főépület 102-es iroda).

 1. Bíráló Bizottság

            A pályázatok jelen pályázati felhívás V. pontjában meghatározott tartalmi elemeinek ellenőrzése, valamint a pályázati ösztöndíj összegében részesülő személyekre vonatkozó javaslattétel érdekében a Támogató egy négytagú Bíráló Bizottságot hoz létre, amelynek tagjai a következő személyek:

 • az Erdészcsillag Alapítvány megbízottja;

 • az Országos Erdészeti Egyesület Erdélyi helyi csoportjának elnöke;

 • a STK vezetője;

 • a Sapientia EMTE erdőmérnöki szakán oktató rangidős tanár, aki a jelen pályázati felhívásban meghatározott pályázatra nem jelentkezik.

A Bíráló Bizottság a javaslattétel körében többségi szavazással dönt. Szavazategyenlőség esetén az Erdészcsillag Alapítvány megbízottja dönt.

 1. A Bíráló Bizottság javaslattételének fontosabb 

            A Bíráló Bizottság a Támogatónak tett javaslatát különösen, de nem kizárólagosan az alábbi szempontok figyelembevételével fogalmazza meg:

 • a Sapientia EMTE erdőmérnöki szak képzésében eltöltött idő;

 • az oktatott tantárgyak száma;

 • az önértékelő adatlap alapján elért pontszám - ennek keretén belül kiemelt az oktatási segédanyagok szerkesztése, a szakmába vágó kutatási tevékenység és publikációk, valamint a hallgatói véleményezés;

 • az erdőmérnöki szak, illetve az erdészeti szakma érdekében végzett egyéb tevékenységek.

 1. A pályázati kérelmek Támogató általi elbírálása és az ösztöndíjak összegének meghatározása

            A Támogató az általa felkért négytagú Bíráló Bizottság javaslatának, valamint a jelen pontban meghatározott korlátozások figyelembevételével szabadon dönthet a pályázati ösztöndíjra jogosultak számáról, továbbá a pályázati ösztöndíjra jogosultak tekintetében az ösztöndíj összegének egyéni meghatározásáról. A Támogató a jelen pontban meghatározott döntését a pályázók száma, valamint a pályázók által elért pontszámok alapján hozza meg, figyelemmel a jelen pályázati felhívás IV. pontjában meghatározott pályázati keretösszegre. A sikeres pályázóknak Támogató közvetlenül és egyösszegben folyósítja a megítélt ösztöndíj összegét, a döntéstől számított 30 napon belül.

Kelt: Budapest, 2023. március 6.

Kiss László sk.

Wisnovszky Károly sk.

elnök

elnök

Országos Erdészeti Egyesület

Erdészcsillag Alapítvány

A pályázat kiírás mellékleteként, a jelentkezési formanyomtatvány a szövegkapcsolóra kattintva érhető el, tölthető le pdf- formátumban.

Adatvédelmi tájékoztató

Forrás: Országos Erdészeti Egyesület, Erdészcsillag Alapítvány

Fotók: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Hírszerkesztő: Nagy László