2018. 12. 16. Ma Etelka, Aletta, Adelaida névnapja van. Pontos idő: 04:29
Könyvtári Szabályzat

Az Országos Erdészeti Egyesület Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Budapest

2001

Az Országos Erdészeti Egyesület Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtára Budapesten az Erdészeti Információs Központ terméskő épületének földszínti termeiben működik.

.

I. A Könyvtár adatai:

1) Elnevezése: Országos Erdészeti Egyesület Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár, (továbbiakban.: OEE Erdészeti Szakkönyvtár)

2) Címe: 1021 Budapest, Budakeszi u. 91. sz.

3) Levelezési cím: 1021 Budapest, Budakeszi u. 91. sz.

4) Elnevezésének (vagy fenntartó intézmény nevének) rövidített jelölése:

OEE Erdészeti Szakkönyvtár

5) Táviratcím: 1021 Budapest, Budakeszi u. 91. sz.

6) Telefonszám: 1/391-0551, 391-552

7) Fax:

8) E-mail:

9) Internet:

10) Elnevezésének nemzetközi kapcsolatokban használt idegen nyelvű változatai:

HUNGARIAN FORESTRY ASSOCIATION

„Károly Wagner” Technical Library

UNGARISCHER FORSTVEREIN

„Károly Wagner” Forstliche Fachbibliothek

II. A könyvtár helye az országos könyvtári rendszeren belül

1) Az Egyesület szervezetébe tartozó egység, az Egyesület könyvtáraként az Egyesület helyi csoportjait, szakmai szakosztályait, a pártoló tanácsok tagjait, az állami és magán erdőgazdálkodókat, az oktatást, kutatást végzőket és közművelődés iránt érdeklődőket szolgálja ki.

2) Az elsősorban erdészet és társtudományai, faipar, földmérés, vadgazdálkodás, környezet- és természetvédelem, műszaki ismeretek szakmai feladatokat vállal és lát el.

3) A könyvtári feladatokhoz az Egyesület életéhez tartozó levéltári és múzeumi értékek gondozása is hozzá tartozik.

III. A könyvtár fenntartása és felügyelete

1) A Könyvtár fenntartója az Országos Erdészeti Egyesület.

2) A Könyvtár a Nemzeti Örökség Minisztériuma felügyelete alá tartozik közvetlen felügyeletét az Egyesület elnöke, illetve felkérése alapján az Egyesület főtitkára látja el.

3) Az elnök közvetlen felügyeleti jogkörében:

a. ellátja a Könyvtár munkájának elvi irányítását és ellenőrzi annak működését;

b. az elnökség javaslatára kinevezi a könyvtár vezetőjét és gyakorolja a munkáltatói jogokat;

c. a Könyvtár működéséhez szükséges működési feltételeket (elhelyezés, létszám, anyagi és technikai fejlesztés) az Egyesület költségvetéséből illetve pályázatokból kell biztosítani.

IV: A Könyvtár feladatai

1) A Könyvtár nyilvános szakkönyvtár.

2) Elsődleges feladata, hogy elősegítse az Egyesületben folyó szakmai tevékenységet, a szakmai kultúra terjesztését.

3) Feladatinak megvalósítása érdekében:

a) tervszerűen gyarapítja, feltárja, őrzi, továbbá szolgáltatásai útján az olvasók rendelkezésére bocsátja a hazai és lehetőségein belül a külföldi szakirodalmat.

b) gyűjti, kiegészíti, nyilvántartja és őrzi az Egyesület levéltári és muzeális anyagait és biztosítja használatát, bemutatását;

c) hagyományos és számítógépes szakirodalmi tájékoztató munkát végez, esetenkénti kiadványokat jelentet meg.

d) a szükségleteknek megfelelően fejleszti a Könyvtár berendezéseit és felszereléseit;

e) együttműködik más könyvtárakkal, könyvtári szervezetekkel bel- és külföldi kiadványcsere, könyvtárközi kölcsönzés, közös kiadványok, fölös- és duplum példányok cseréje, stb. vonatkozásában;

f) gyűjti, őrzi, kezeli és feltárja az Egyesület levéltári anyagait;

g) közreműködik az Egyesület és az erdész szakma történetét bemutató kiadványok megjelentetésében.

IV. 1. A Könyvtár gyűjtőköre

A Könyvtár gyűjtőkörét a fenntartó igényei szabják meg, ennek megfelelően az alábbi szak-, illetve ismeretterületek irodalmát gyűjti:

1) Fő gyűjtőköre – az erdészeti szakma fő szakmai profiljának, tevékenységi körének megfelelően az alábbi ismeretterületek irodalmát gyűjti: erdészet, faipar, vadgazdálkodás, növénytan, állattan, biológia, geodézia, környezet- és természetvédelem, talajtan, természettudomány, közgazdaságtan és kapcsolódó tudományok.

2) Mellék gyűjtőkörei, az Egyesület történetéhez kapcsolódó írásos anyagok.

3) Dokumentumtípusok szerinti tagolódás:

• könyvek

• időszaki kiadványok

• kutatási-, utijelentések

• jegyzetek, kéziratok

• térképek

• jogszabálygyűjtemények

• dokumentációs kiadványok

• CD-ROM-ok, audiovizuális anyagok

• prospektusok, katalógusok, termékismertetők

• egyéb dokumentumok

IV. 2. Az állomány gyarapítása

1) A Könyvtár állománya vétel, csere és ajándék útján gyarapodik.

2) A Könyvtár állományának tervszerű, folyamatos gyarapításáról és kiegészítéséről az Egyesület gondoskodik.

3) Az Egyesület szervezeti egységei a kiadványaikból, dokumentumaikból megállapított példányszámot kötelesek a Könyvtár számára átadni.

IV. 3. Az állomány feltárása

1) A Könyvtár állományát megfelelő raktári rendszerben köteles tárolni, ill. korszerűsíteni, továbbá megőrzéséről időtálló módon gondoskodni, valamint az állományról pénzügyi és statisztikai nyilvántartást vezetni.

2) Az előzőekben felsorolt dokumentumtípusok közül a tartós megőrzésre szánt dokumentumtípusok az alábbiak:

• könyvek;

• időszaki kiadványok;

• kutatási-, utijelentések;

• jegyzetek, kéziratok;

• térképek;

• dokumentációs kiadványok;

• számítógépes és audiovizuális adathordozók.

3) Az itt fel nem sorolt dokumentumtípusok időleges megőrzésre szánt dokumentumok, amelyek nyilvántartás, ellenőrzés (leltározás) és az állományból való törlés vonatkozásában eltérő szabályozás alá esik.

4) A Könyvtárba beérkezett és ellenőrzött dokumentumok leltári állományba vételére vonatkozóan az előírások kötelezőek.

5) A tartós megőrzésre szánt dokumentumok állomány nyilvántartására címleltár, csoportos-leltár és cédula-leltár valamint online elérésű számítógépes katalógus van rendszeresítve.

6) A letár vezethető hagyományos könyv, vagy számítógéppel előállított formában.

7) A leltár a kötelezően előírt adatokat tartalmazza.

8) Az időszaki kiadványokat címleltárban, cardex és cédula rendszerű nyilvántartásban, valamint online elérésű számítógépes adatbázisban rögzíti.

9) Az ideiglenes megőrzésre szánt dokumentumok állományba vétele is leltárkönyvben történik.

10) A Könyvtár állományát az érvényes szabványok előírásainak megfelelően betűrendes, továbbá az Egyesület sajátos feladatinak megfelelő, Egyetemes Tizedes Osztályozási rendszerben szerkesztett szakkatalógus, valamint számítógépes adatbázis tárja fel.

IV. 4. A Könyvtár használata

1) A Könyvtár állományát olvasó- és kölcsönző szolgálat, továbbá reprográfiai szolgáltatás fenntartásával bocsátja olvasói rendelkezésére. A könyvtári állomány hasznosítását biztosító korszerű könyvtári szolgáltatásokat alakít ki és vezet be.

2) Az igényeknek megfelelően alakítja nyitva-tartási idejét.

3) A Könyvtár olvasóiról és állományforgalmáról megfelelő nyilvántartásokat vezet.

4) A Könyvtár igénybevétele:

a) a könyvtár nyilvános, használata díjtalan;

b) a könyvtárat csak a beiratkozott olvasók használhatják;

c) a beiratkozott olvasók a teljes állományt használhatják;

d) a Könyvtár határozza meg a csak helyben olvasható kiadványok típusait, kiadványfajták szerint a kölcsönzési határidőt és az egyszerre kölcsönözhető művek számát;

e) ha a művet más nem igényelte, a kölcsönzés határideje meghosszabbítható;

f) az olvasó a kölcsönzött dokumentumokért anyagilag felelős, elvesztésük vagy megrongálásuk esetén tartozik azokat eredetben pótolni, vagy a könyvtár kölcsönzési szabályainak megfelelően a pótlási értéket, ill. az okozott kárt megtéríteni;

g) az olvasók kötelesek a könyvtár házirendjét megtartani.

V. 1. A Könyvtár vezetése

1) A könyvtár élén az Alapító Okiratban foglaltak szerint a kinevezett könyvtárvezető áll.

2) A könyvtárvezető a jogszabályokban és jelen szabályzatban meghatározottak szerint vezeti a Könyvtárat és felelősséggel tartozik annak egész működéséért.

3) A könyvtárvezető az összes könyvtári kérdésben ellátja a Könyvtár képviseletét.

4) A könyvtárvezető állandó meghívottja az elnökségi üléseknek.

5) A könyvtárvezető feladatai:

• hatáskörén belül biztosítja a könyvtár működéséhez szükséges feltételeket;

• kidolgozza és végrehajtja a Könyvtár éves munkatervét és távlati fejlesztési tervét;

• gondoskodik a Könyvtár költségvetési előirányzatainak rendeltetésszerű felhasználásáról, a gazdálkodás rendjéről, valamint a rábízott állami vagyon megóvásáról és az állomány védelméről;

• előmozdítja és támogatja a könyvtári dolgozók szakmai képzését, továbbképzését, valamint a munka-, a baleset-, és egészségvédelemre, továbbá a tűzrendészetre vonatkozó szabályok, rendelkezések megtartásáról;

• könyvtári ügyekben tanácsadási és képviseleti feladatokat lát el.

V.2. A Könyvtár működési feltételei

1) A korszerűen szervezett könyvtári tevékenység és a szakirodalmi tájékoztató munka végzéséhez szükséges legfontosabb működési feltételek a következők:

• a könyvtári állomány tervszerű és folyamatos gyarapítását biztosító költségvetési előirányzat;

• az állomány elhelyezéséhez, megőrzéséhez és használhatóságának biztosításához megfelelő helységek és felszerelések;

• az állomány szakszerű és differenciált feltárását végző elegendő számú és megfelelő szakképzettségű személyzet, ill. elhelyezésükhöz megfelelő munkaszobák, munkaeszközök;

• korszerű gépek és berendezések.

2) A könyvtári dolgozók szakmai képzését, továbbképzését az Egyesület biztosítja.

VI. Állományvédelem

1) A könyvtári állomány ellenőrzésével és állományból való törlésével kapcsolatban a 3/1975.(VIII.17.) KM-PM számú rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

2) A Könyvtár gondoskodik az állomány védelméről, a kölcsönzött dokumentumok visszaszerzéséről, az esetleges hiányok, károk megtéríttetéséről.

3) Állományát a jogszabályban meghatározott módon és időközben ellenőrzi.

4) A könyvtárvezető változása esetén a könyvtár állományát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a nyilvántartások alapján kell átadni, ill. átvenni.

5) A Könyvtár minden dolgozója felelős megállapított munkája maradéktalan teljesítéséért, a rábízott vagyontárgyak és anyagok megőrzéséért, rendeltetésszerű felhasználásáért.

VII. Záró rendelkezések

1) A Könyvtár alapvető feladatait a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A többletfeladatok a könyvtár rendeltetésszerű működését nem gátolhatják;

2) Jelen Szabályzat alapján a Könyvtár kidolgozza, ill. módosítja belső ügyrendi, ügyviteli, ügykezelési rendjét, és azt jóváhagyás után az elnök elé terjeszti.

3) Jelen szabályzat alapján a Könyvtár elkészíti, ill. korszerűsíti használati szabályzatát, amelyet az elnök elé terjeszt jóváhagyás végett.

4) Jelen Szabályzat az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete.

Budapest, 2001. december 05.

Káldy József sk.

elnök

Az Elnökség, 24/2001. (dec.5.) sz. határozatával, egyhangúan elfogadta.<< vissza
Zambó Péter az OEE újra megválasztott elnöke - képgaléria!

Zambó Péter az OEE újra megválasztott elnöke - képgaléria! | 2018-11-28

Tisztújító Küldöttgyűlést tartott az Országos Erdészeti Egyesület


Több stratégiai terület kívánja meg a kormányzat és az OEE együttműködését

Több stratégiai terület kívánja meg a kormányzat és az OEE együttműködését | 2018-11-28

Az erdész szakma presztízsének növelése, az erdészeti oktatás fejlesztése, a szakképzett emberi-erőforrás biztosítása


Elhunyt Takáts Imre

Elhunyt Takáts Imre | 2018-11-27

GyászjelentésFejlesztésre nem sajnálják a pénzt a somogyi cégek

Fejlesztésre nem sajnálják a pénzt a somogyi cégek | 2018-12-07

A SEFAG Zrt. jövőre közel 1,5 milliárd forintot fordít beruházásra


A magyar erdésztársadalom a legaktívabb és leghasznosabb természetvédő szakapparátus - képgaléria!

A magyar erdésztársadalom a legaktívabb és leghasznosabb természetvédő szakapparátus - képgaléria! | 2018-12-07

Átadták a Mátravasút több mint négyszázmillió forintból megújult szakaszát


Imperial22 futárszolgálat