"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

OEE Erdei Vasutak Szakosztály

Elnök: Montskó Sándor

E-mail:montsko.sandor[kukac]zalaerdo[pont]hu

Titkár: Pintyili Gergely

E-mail: pintyili[pont]gergely[kukac]eszakerdo[pont]hu

AZ OEE ERDEI VASUTAK SZAKOSZTÁLYÁNAK TÖRTÉNETE
1960 – 2010 -ig

Az alapítás célja:
Az OEE szakosztályai, kezdetben szakbizottságai – köztük az Erdei Vasutak Szakbizottsága is - azért jöttek létre, hogy magukba foglalják valamely szakterület szakértőit az egész országból, akik a szak-területük problémáit különböző oldalaikról ismerik. A Erdei Vasutak Szakbizottság alapításának célja, hogy szakmai fórumot teremtsen az erdei vasutakat üzemeltető szakemberek között, elősegítse az egységes irányítási és szabályozási feltételek kialakítását, működtetését.

Az alapítás:
Az OEE –ben 1955-ben alakultak először szakcsoportok, az Erdészeti Lapok 1960. decemberi számában adta hírül, hogy:
„Az Egyesület Elnöksége november 25-én ülést tartott. …
Megvitatták az Egyesület jövő évi munkatervét, költségvetését,….
Végül a főtitkár javaslatára Erdei Vasutak Szakbizottsága és Filmbizottság szervezését határozták el. Az Erdei Vasutak Szakbizottsága vezetésére Fülöpp Zoltán, a Filmbizottság vezetésére pedig Jérome René tagtársat kérték fel.”

Az Elnökség 1960. november 25-i határozatát követően az első híradás, amit a szaksajtóban az Erdei Vasutak Szakbizottságáról találtunk az az Erdészeti Lapok 1961. áprilisi számában jelent meg:
 „Az erdei vasutak szakosztályának ülésén összeállították az 1961. I. félévre vonatkozó munkatervet.
Ennek keretében a szakosztály tagjai a következő témák megvitatását irányozták elő:
1. Az erdei vasutak önköltségcsökkentésének lehetőségei különös figyelemmel a párhuzamosan történő teherautó szállításra.
2. A vasbeton keresztaljak alkalmazásának gazdasági jelentősége és kihatása a különböző gördülőanyagokra.
3. Magasnyomású permetezéssel végzett vegyszeres gyomírtás az erdei vasutaknál.
4. Az erdei vasutaknál gyakorlatban megvalósított újítások népgazdasági jelentősége és eredményei.”

A fenti tudósítás minden bizonnyal az Erdei Vasutak Szakbizottság (itt már Szakosztály nevet viseli) első alakuló üléséről tudósít.
A felvetett témák jól tükrözik, hogy a szakosztály a kezdetektől igyekezett megoldani, illetve szakmai segítséget nyújtani a mindennapi szakmai kérdésekhez.
Az első témakör külön érdekessége, hogy egy nagyon régi, de sajnos napjainkban is aktuális kérdéskör megvitatását jelzi. A témával az Erdészeti Lapok 1902. júniusi számában megjelent tanulmányában „Kaán Károly Út-e vagy vasút?” címen, már a feltáró hálózat kiépítésénél foglalkozott.

Az Erdei Vasutak Szakosztály eddigi tisztségviselői:
               Elnök                                         Titkár
Időszak                név                      Időszak             név
1960 -1975    Fülöpp Zoltán        1961 – 1975    Tóth Gyula
1975 -1982 ?    Tóth Gyula        1975 -              Haják Gyula
1982 -1983     Ercsényi Pál        1982 - 2004    Bajcsyné Tóth Ida
1983 -1998    Varga Gellért            
1998 -2006    Korek Károly        2004 -2006    Dr. Lénár György
2006 -2018   Barabás Tibor        2006 -2018   Montskó Sándor

2019 -         Montskó Sándor      2019 -          Zilahi-Szabó Bence

A tisztségviselőkhöz kapcsolódó események, történetek:
AZ Erdei Vasutak Szakosztály alapítója és leghosszabb idejű elnöke, meghatározó egyénisége Fülöpp Zoltán az Elnökség által került kijelölésre, de odaadó, aktív munkásságát jól mutatja, hogy közel 15 éven keresztül töltötte be a szakosztály elnöki tisztét. Nevéhez fűződik az erdei vasutak szabályozásának több dokumentuma: Fülöp Zoltán dolgozta ki az erdei vasutak speciális működési körülményeit is figyelembe vevő „Jelzési és Forgalmi Utasítás az állami erdei vasutak számára” I. kötetét 1955. V. 29.-én hagyta jóvá a Közlekedés- és Postaügyi miniszter 1256/140/1955. I. 8. A. sz. rendeletével. A II. kiadás a szakosztály tagjainak módosító javaslatait figyelembe véve 1968–ban került kiadásra és 1969. január 01-től lett bevezetve az erdei vasutakon.
„Fülöpp Zoltán hagyatéka a néhány száz km működő erdei vasúton túl, becsületes emberi magatartás, mely példája legyen a jövő erdész nemzedékének! Másodsorban öröksége az a gondolat, mely már működése során kezdett kibontakozni, az, hogy a megmaradt erdei vasutak jó részét a turisztika céljaira lehetne felhasználni. Ez a gondolat annál is inkább figyelemre méltó, mert az erdőt felkereső embereket a környezetett szennyező egyedi személyautók helyett a hangulatos, környezetkímélő szállítóeszközre tereli, ahonnan sokkal tágabban szemlélhetik a természet szépségét, mint a bádogskatulya kormánya mögül!”
(Pankotai Gábor „El nem mondott gyászbeszéd” Erdő 1986. decemberi száma)

Az Erdészeti Lapok 1962. novemberi számában tudósít a szakosztály 1961.szeptemberi üléséről:
„Az erdei vasutak szakosztálya szeptemberi ülésén a személydíjszabás módosítását, majd a MÁV biztosító egyesületi tagság kérdését vitatta meg. A szakosztály ezen az ülésén ünnepelte vezetőjének, Fülöpp Zoltán főmérnöknek 40 éves szolgálati jubileumát.”

Az Erdészeti Lapok 1975. januári száma „Egyesületi közlemények”-ben tudósít a z Erdei Vasutak Szakosztály rendkívüli tisztújító üléséről:

„Az Erdei Vasutak Szakosztálya ülésén új vezetőséget választott. Erre azért került sor, mert Fülöpp Zoltán szakosztályvezető egészségi állapotára való tekintettel az OEE elnökségétől a szakosztály vezetése alól felmentését kérte. Az elnökség a lemondást el¬fogadta. Az ülés szakosztályvezetőnek Tóth Gyulát, titkárnak Hajak Gyulát meg¬választotta. Tóth Gyula elismerő szavakkal emlékezett meg Fülöpp Zoltán 15 éves munkásságáról, kihangsúlyozva azt, hogy ő volt, aki életre hívta az Erdei Vasutak Szakosztályát…….”

Tóth Gyula első titkára, majd elnöke szakosztályunknak:
Az egri erdőgazdaság műszaki osztályvezetőjeként került kapcsolatba az erdei vasutakkal.
1971-ben munkássága elismeréséül Bedő – díj –ban részesült.
Az Erdő 1971. decemberi száma életútja ismertetésénél kiemeli:
„Kiváló munkássága elismeréséül megbízták az erdőgazdaság (egri) műszaki osztályának vezetésével. Már korán felismerte az erdők közjóléti szerepe érvényesítésének szükségességét, 1956-ban megszervezte a szilvásváradi és felsőtárkányi erdei vasútüzemekben a korlátozott közforgalmat…. Egyesületünknek 1942-től tagja, Erdei Vasutak Szakosztályának 12 éve titkára. (1971-ben) számottevő része van abban, hogy a szakosztály hosszú évek óta legaktívabbak közé sorolható.”

                                                                
1. Fülöpp Zoltán                     2. Tóth Gyula
1898. I. 20. – 1986. VII. 2.            1907. IX. 12.  – 1979 VI. 22.

Bajcsyné Tóth Ida szakosztály titkár megromlott egészségi állapotára való tekintettel kérte a felmentését, melyet a szakosztály 2004. szeptember 8 – 9 –én Felsőtárkányi Erdei Vasuton tartott szakosztály ülésén elfogadott és a titkári teendők ellátásával Dr. Lénár Györgyöt bízta meg.

A Szakosztály és tagjai közreműködésével készült kiadványok, utasítások:
A szakosztály, az alapító célkitűzéseknek megfelelően mindig fontosnak tartotta, hogy szakmai fórumot teremtsen az erdei vasutakat üzemeltető szakemberek között, elősegítse az egységes irányítási és szabályozási feltételek kialakítását, működtetését.
Az egységes szakmai irányítás részeként a működés alapszabályának tekinthető Jelzési, Forgalmi és Vontatási Utasítás aktualizálása, átdolgozása, az elmúlt évek során több alkalommal is megtörtént.
Fülöpp Zoltán 1956 –ban kiadott „Forgalmi és Jelzési Utasítás az Állami Erdei Vasutak számára”, 1968 –ban Fülöpp Zoltán átdolgozásában jelent meg, majd 1984 - ben Bajcsy Endre vonalfőnök átdolgozásában jelent meg „Jelzési, Forgalmi és Vontatási Utasítás”. A jogszabályi környezet változásai további átdolgozást tettek szükségessé. 2004-ben Chikán Gábor szerkesztésében a Közlekedési Felügyelet 75/02004 számon hagyta jóvá a „Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás az erdei vasutak számára” címen.
Fülöpp Zoltán nevéhez fűződik a „PÁLYAFENNTARTÁSI ÚTMUTATÓ Állami Erdei Vasutak részére” című 1966–os kiadvány, valamint az 1969. január 6-tól érvényes „ÁLLAMI ERDEI VASUTAK Személy és poggyászdíjszabása”.

Szintén Fülöpp Zoltán nevéhez fűződik az „Erdei vasúti nyilvántartó lapok" kidolgozása és bevezetése, melyet a szakosztály 1968 őszén tartott szakosztály ülésén vitatott meg.

Varga Gellért szakosztályunk elnöke és Mórocz Péter GySEV mérnök-főtanácsos munkája az
„Erdei Vasutak I – II.” című egyetemi jegyzet (NyME-Erdőmérnöki Kar) 2002–ben került kiadásra.
Az Erdei Vasutak tantárgy oktatási tematikája a Magyarországon megépített és üzemelő erdei vasutak üzemi és üzemelési adottságait figyelembe véve a felmerülő feladatok teljesítésének megoldása… Az oktatás célja, megadni azokat az alapismereteket, melyek az erdei vasutak üzemeltetéséhez szükséges, továbbá hozzájáruljon az Erdei Vasutak Üzemvezetői képzéséhez.

Erdei Vasutak Szakosztály tagsága:
Sajnos a 60 – 70 –es évekből nem maradt ránk részletes szakosztály névsor ezért a sajtóban megjelent híradások alapján próbáltuk összeállítani egy névsort a tagságról. A névsorban időrendi sorrendben szerepelnek hajdani tagjaink, de sajnos ez nem tekinthető teljesnek.

 
Fülöp Zoltán, Bajcsy Endre, Lukács Dezső, Tóth Gyula,  Barna József, Dobridán Géza, Duka Leonid, Felbinger István, Szoukup Ervin, Ipsits Lajos, Rónay Eszter, Békefi Mihály, Horváth István, Csutkái Jenő, Légrády Ede, Gáspár József,  Toperczel Zoltán, Fodor Péter, Nigriny Zoltán,  Király Pál,  Várnai Aladár, Bőgér András, Hangyái Tibor, Jáhn Ferenc, Gauzer Pál,    Kenderes Gyula, Farkas Ferenc, Tóth Ida,      Mezős József,  Cser Lajos,     Soós Ferenc, Szalay Endre, Haják Gyula, Gedeon István, Szegletes József, Chikán István, Varga Gellért, Kiss Tibor,    Pallós János,  Cornides György, Szenthe Ádám, Zilahy Aladár, Szabó György, Szepesi Dénes, Bogdán Dezső, Vas János,   Varga. József, . Kovács Erika, Zágoni Istvánt, Kerekes Gézát,  Dr. Kiss Istvánt , Riedl Gyula,  Szakács László,
dr. Kovács János, Molnár László, Szabó Imre,  Korek Károly, Nemes Gyula, Könyves Kálmán, Villányi György, Bujovsky Miklós,  Henter Béla,  Lippay Ferenc,  Bakonyi Balázs,  Simon István, Bolvári István, Faragó Jenő,    Gál István, Kenderes József, Péter Brunó, Simándi László.
 
Névsor 2006. február-. ból, elnök Korek Károly
 
1.    Bajcsyné Tóth Ida, Gyöngyös
2.    Barabás Tibor, Baja
3.    Borovics János Somogyszob
4.    Chikán Gábor Budapest
5.    Burján Endre, Pécs
6.    Csanádi Sándor, Budaörs
7.    Cselenkó Ferenc, Csömödér
8.    Horgos László, Pécs
9.    Kemf Gyula, Nagybörzsöny
10.    Korek Károly, Miskolc
11.    Könyves Kálmán, Szigetvár
12.    Dr. Lénár György, Sátoraljaújhely
13.    Lukács Gábor, Csömödér
14.    Mátrai Imre, Mályi
15.    Montskó Sándor, Nagykanizsa
16.    Nagy András, Baja
17.    Németh Rudolf, Pécs
18.    Papp Imre, Somogyszob
19.    Kengyel Zoltán, Szilvásvárad
20.    Sajgó Ferenc, Szigetvár
21.    Petercsák László, Pálháza
22.    Szabó Imre, Szilvásvárad
23.    Szilágyi Krisztián, Miskolc
24.    Szórád Zsombor, Szokolya
25.    Szűcs Zoltán, Budapest
26.    Varga Gellért, Zalaegerszeg
27.    Vécsey Jenő, Felsőtárkány
28.    Borsó József, Felsőtárkány
29.    Bársony István, Bélapátfalva
30.    Kettler Tibor, Szokolya
31.    Fegyverneki Attila, Debrecen
32.    Juhász László, Miskolc

 

Névsor 2010. február- ból, elnök Barabás Tibor

 
1.    Bajcsyné Tóth Ida
2    Barabás Tibor
3.    Borovics János
4.    Burján Endre
5.    Chikán Gábor
6.    Csanádi Sándor
7.    Cselenkó Ferenc
8.    Deák Gergő
9.    dr Lenár György
10.    Fekecs Lajos
11.    Fónagy Pál Géza
12.    Góth István
13.    Grédics Szilárd
14.    Gyurák József
15.    Horgos László
16.    Kálmán Miklós
17    Kengyel Zoltán
18.    Korek Károly
19.    Könyves Kálmán
20.    Kövesdi Pál
21.    Lukács Gábor
22.    Mátrai Imre
23.    Molnár György
24.    Montskó Sándor
25.    Nagy András
26.    Nagy Péter
27.    Németh Rudolf
28.    Papp Tivadar
29.    Pintér Gyula
30.    Ruff János
31.    Sajgó Ferenc
32.    Szabó Imre
33.    Szűcs Zoltán
34.    Tóth Gábor
35.Varga Gellért
36.    Vécsey Jenő
37.    Vizeli István
38.    Bársony István
39.    Borsó József
40.    Fodor Illés
41.    Gedeon István
42.    Juhász László
43.    Kaliba Mihály
44.    Kettler Tibor
45.    Mekli Mihály
46.    Mester Ferenc
47.    Papp Imre
48.    Petercsák László
49.    Szilágyi Krisztián
50.    Szórád Zsombor
51. Villányi György